شطرنج

  • آموزش شطرنج در فضای مجزا و مجهز

  • آموزش در سطح مقدماتی و پیشرفته

  • شرکت در مسابقات بین مدارس و منطقه

اتاق فرار