زبان انگلیسی

  • برگزاری کلاس های زبان انگلیسی در سطوح مختلف بر اساس تعین سطح

  • برگزاری کلاس های کانون زبان ایران که شعبه بهارشیراز در مدرسه مستقر است

  • برگزاری آزمون های هماهنگ

اتاق فرار