آزمایشگاه

  • آشنایی با وسایل و محیط کار آزمایشگاه

  • استفاده از وسایل و انجام آزمایش ها مطابق محتوای کتب آموزشی

  • یادگیری مفاهیم درسی به روش عملی چرا که تجربه ، برتر از علم است.

اتاق فرار