موسس و مدیریت

موسس و مدیریت دبستان : جناب آقای مرتضی منتخبی
مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی
سابقه کار : ۳۷ سال
عضو رسمی آموزش و پرورش تهران منطقه ۷

اتاق فرار