فعالیت های تابستانی ۹۸

شروع کلاس های تابستانی از روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۸ می باشد.