مهرماه

چهارشنبه ۳۰ مهر

هنر 👇🏻

https://www.aparat.com/v/0yRbX

 

چهارشنبه ۲۳ مهر

هنر ??

https://www.aparat.com/v/Upe26

 

چهارشنبه ۱۶ مهر

هنر ??

https://www.aparat.com/v/k7dyO

 

شنبه ۱۲ مهر

علوم ??

https://www.aparat.com/v/FyLl7

 

چهارشنبه ۹ مهر

هنر ??

https://www.aparat.com/v/2fHAm

 

سه شنبه ۸ مهر

علوم ??

https://www.aparat.com/v/OSpQr

 

یکشنبه ۶ مهر

فارسی ??

https://www.aparat.com/v/6CbX3

 

شنبه ۵ مهر

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/BJaFw

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/YWxKB

https://www.aparat.com/v/Gi0TC

 

چهارشنبه ۲ مهر

فارسی ??

https://www.aparat.com/v/LqwxC

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/QTAFS

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/eKg50

https://www.aparat.com/v/l5kFc

هنر ??

https://www.aparat.com/v/jokTr

 

سه شنبه ۱ مهر

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/FUNlV

https://www.aparat.com/v/18QzX

 

دوشنبه ۳۱ شهریور

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/pUZtE

https://www.aparat.com/v/WtTO9

https://www.aparat.com/v/vOqCN

https://www.aparat.com/v/6rmI4

 

یکشنبه ۳۰ شهریور

علوم ??

https://www.aparat.com/v/g3lES

https://www.aparat.com/v/j79Ho

 

شنبه ۲۹ شهریور

فارسی ??

https://www.aparat.com/v/b6Q5Y

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/vsNTG

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/L17no

 

چهارشنبه ۲۶ شهریور

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/trovj

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/MZpmX

https://www.aparat.com/v/HbBtL

 

سه شنبه  ۲۵ شهریور

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/zoGTu

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/edNmr

فارسی ??

https://www.aparat.com/v/L3HAU

 

دوشنبه  ۲۴ شهریور

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/VjY7t

 

یکشنبه  ۲۳ شهریور

ریاضی ??

https://www.aparat.com/v/MCtNL

 

شنبه ۲۲ شهریور

قرآن ??

https://www.aparat.com/v/4hvjL

 

اتاق فرار