آبان ماه

چهارشنبه ۲۸ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/rWmbc

 

دوشنبه ۲۶ آبان

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/dNAy1

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/y06Le

 

شنبه ۲۴ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/A6JY1

 

چهارشنبه ۲۱ آبان

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/Ga30X

 

سه شنبه ۲۰ آبان

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/c9Ujq

 

دوشنبه ۱۹ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/3sKPk

 

شنبه ۱۷ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/P6Tme

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/F1acJ

 

دوشنبه ۱۲ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/LKCtS

 

يكشنبه ۱۱ آبان

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/rLOQH

 

شنبه ۱۰ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/4r52a

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/Z0BzY

 

چهارشنبه ۷ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/Kdg4B

 

شنبه ۳ آبان

ریاضی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/d0NY1

فارسی 👇🏻

https://www.aparat.com/v/xdI7i

اتاق فرار